Obowiązek informacyjny

(Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit. a, RODO -  osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów)

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Zduńskowolski z siedzibą przy ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola
  2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą email: iod@powiatzdunskowolski.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, Inspektor Ochrony Danych, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola
  3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody.
  4. Państwa dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska, adresu email i numer telefonu będą przetwarzane w celu umówienia się na wizytę w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli poprzez internetowy kalendarz rezerwacji.
  5. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości zarezerwowania wizyty.
  6. Państwa dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
  7. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania , podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, w szczególności firma informatyczna świadcząca usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych, w tym przez BIT Sp. z o.o. , z siedzibą: 00–867 Warszawa, ul. Chłodna 51.
  8. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres do 2 dni roboczych licząc od dnia realizacji umówionej wizyty.
  9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
   1. Dostępu do swoich danych osobowych.
   2. Poprawiania swoich danych osobowych.
   3. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu zgłoszenia wycofania zgody należy anulować umówioną wizytę za pomocą linku otrzymanego na wskazany adres email użytkownika.
   4. Wniesienia żądania usunięcia danych w przypadku cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
   5. Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania w przypadku:
    1. zakwestionowania prawidłowości danych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,
    2. potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
   6. Do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, które zostały dostarczone administratorowi, oraz przesłania ich innemu administratorowi (wyłącznie w przypadku przetwarzania danych z użyciem systemów informatycznych).
   7. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  10. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.